Tilbage til Dokumenter

Friluftscenter Katbakken

Friluftscenter Katbakkens bestyrelse;
Bestyrelsen til Friluftscenter Katbakken er selvsupplerende fra de foreninger, der er deltagere i projektet, dvs. FDF, Ø.Hornum Hallen, Ø.Hornum Idrætsforening, Ø.Hornum Borgerforening og Ø.Hornum Kirke:

Hugo Mogensen, formand

Niels VilsbøllLeif Bohl Sørensen, Kristen Buus, Per Vilsbøll, Poul Poulsen

De nævnte medlemmer har været med i bestyrelsen siden starten på projektet tilbage i 2002.

 

Udover bestyrelsen er der også Friluftscenter Katbakkens Støtteforening, som for tiden tegnes af:

Stefan Andreasen, Ejner Poulsen, Jørgen Boel Hansen, Martin Ringsig

Alle bestyrelses-medlemmer er altid parate til at tage en snak om projektet, hvis der er forslag, spørgsmål eller ønsker.
Hvorfor hedder området Friluftscenter Katbakken?
Navnet Katbakken er den smukke skovklædte bakke, der ligger i forbindelse med både idrætsanlæg og Friluftcentret.

I de gamle protokoller kan man læse at bakken, ”som ejes af præstegården, af velvillighed fra menighedsrådets side blev overladt til idrætsanlægget ved præstegårdens udstykning. På Katbakken, som smukt falder sammen med sportspladsen, er der af idrætsanlægget anlagt et smukt anlæg efter udkast af havebrugskonsulent Bødker, Skalborg.

Anlægget på bakken fik sin officielle indvielse ved idrætsugens indledning søndag den 27. juni 1943. Der blev talt af menighedsrådets formand Søren Thrysøe, der på menighedsrådets vegne overlod bakken til idrætsanlægget og tolkede derefter i smukke ord de tanker, der var grundlaget for overdragelsen. Derefter holdt pastor Kiilerich, Øster Hornum, indvielsestalen, hvori han stærkt betonede håbet og ønsket om, at der må blive værnet om bakken, og at de ord der kom til at lyde derfra, må give idrætsfolkene den ballast, som giver en sund sjæl i et sundt legeme, og erklærede derefter anlægget for åbent.”

Sådan blev Katbakken en del af Øster Hornum Idrætforenings anlæg, og det er flittigt blevet brugt siden af diverse ihærdige trænere til styrkelse af konditionen hos Øster Hornums ungdom.

 

Om Friluftscenter Katbakken etablering:
Hvor stammer navnet Katbakken fra?
Der er to historier om navnets oprindelse – der er den gode og den dårlige.Den gode, som desværre ikke er sand, er at navnet stammer fra gammel tid. Den tid hvor man brugte diverse metoder til afstraffelse af folks ugerninger. I byen fandtes et tingsted og en galgebakke, men også et sted på en bakke, hvor afstraffelsen med den nihalede kat fandt sted – og dette sted var altså Katbakken – deraf navnet. Det var den gode historie, der taler til fantasien, men desværre ikke den sande.Den sande historie er, at man ikke aner, hvor navnet Katbakken stammer fra, men at stedet er blevet brugt som udflugtssted med picnic-kurv, det skulle være sandt.


Friluftscenter Katbakken i Øster Hornum – hvad fælles tanker kan afstedkomme
I løbet af efteråret 2001 blev der udvekslet mange bemærkninger henover køledisken i Brugsen, i hallen, eller hvor folk nu rendte sammen. Det viste sig, at der var flere grupper/foreninger, som egentlig havde lyst til/ønske om at sætte små-projekter i gang til gavn og glæde for alle i Øster Hornum.

Fra skolens side blev der så taget initiativ til at invitere en flok til et tanke-udvekslingsmøde. Mødet fandt sted i hallens cafeteria i starten af december 2001. Til mødet var indbudt folk fra idrætsforening, borgerforening, FDF, hallen, skolen, tennis, politikere, ungdomsklub – ja kort sagt var mange grupper/foreninger repræsenteret. Der blev udvekslet tanker og intentioner. Dette blev den spæde start, som for alvor blev pustet i gang ved det efterfølgende møde i januar, hvor en konsulent fra DGI fik sat lidt skik på folk og tanker. Af ham fik gruppen oplæg og gode råd til, hvordan alle de ideer og tanker kunne videreudvikles til noget brugbart.

I løbet af 2002 blev konceptet bag Fællesprojekt i Øster Hornum (hvad projektet fra starten blev kaldt) udviklet – ideer blev fremsat, forkastet eller finpudset. Det viste sig hurtigt, at der var ønsker og ideer nok til et større anlæg. Der blev tegnet på kort, taget kontakt til personer, som kunne komme med gode råd til, hvordan man kom videre i forløbet og diskuteret livlig, dog aldrig økonomi. Under hele dette forløb skete, der også en mindre udskiftning og justering i gruppen.

Det blev klart, at med det omfang projektet så ud til at kunne få, måtte Øster Hornums øvrige  borgere og kommunen inddrages. Der blev indkaldt til høringsmøde for borgerne i hallen i juni 2003, hvor godt 60 mødte op og gav deres besyv med. I løbet af 2003 blev der også holdt det første af mange møder i kommunen, både på kommunekontoret og ved rundvisning i området.

I løbet af 2002 blev alle ideer samlet sammen i en egentlig projektbeskrivelse og med den i hånden blev Indenrigsministeriets Landdistriktspulje ansøgt om midler til en tovholder-funktion. Projektet var blevet for stort til at kunne gennemføres med udelukkende fritids-baseret arbejdskraft. Der skulle rejses mange penge, udarbejdes flere beskrivelser og kontaktes mange personer. Stor var jublen i gruppen, da Landistriktspuljen belønnede ideerne med 200.000 kr. til en tovholder-funktion.

Efter råd fra folk med erfaring blev det besluttet i gruppen, at to fra gruppen skulle varetage tovholder-funktionen fra juli 2003. Der blev også dannet en selvsupplerende forening for Fællesprojektet og en støtteforening, som siden har arbejdet for Fællesprojektet. Det er blevet til mange møder, diskussioner og kopper kaffe. I dag består Styregruppen af repræsentanter fra Hallen, Kirken, FDF, skole, Idrætsforening, Borgerforening og nogle der bare er blevet hængende, fordi det har været og er spændende at være med til at udvikle et sådant projekt.

Siden de første 200.000 kr. blev hevet i land er der kommet mange både store og små beløb i kassen, således at der i dag er fundraiset ca. 2,5 mill. kr., derudover er der lagt frivillig arbejdskraft og viden i for et tilsvarende beløb. Samtidig har lokale firmaer også været flittige bidragydere med gode tilbud og udlån af redskaber. Der er altså mange, der har bidraget til, at etableringen af hele Fællesprojektets udendørs del finansieringsmæssigt er på plads.

Det første spadestik blev taget d. 24. marts 2004, men der skulle gå et stykke tid inden der for alvor kom gang i etableringen. De første delprojekter i det skønne område ved Katbakken, der blev sat i gang, var den adgangsvenlige sti til området og shelters. Naturforhindringsbanen og renoveringen af amfiteater fulgte umiddelbart efter, og undervejs i processen blev navnet ændret til Friluftscenter Katbakken.

Efterhånden som området tog form, og flere og flere af de planlagte anlæg blev etableret over de næste par år, begyndte de første brugere at indtage området. Målene for etablering af både friluftsanlæg og idrætsanlæg er for længst nået, og antallet af brugere i området ligger nu omkring 4000 personer om året.

Arbejdet med Friluftscenter Katbakken i Øster Hornum er ikke færdigt med det – der kommer løbende flere mindre nyanlæg i området, ligesom det hele skal vedligeholdes.Friluftscenter Katbakken er også delvist involveret i ændringer i Øster Hornum Hallen.